Biyolojik Olarak Parçalanabilir (Türkçe)

Canlı organizmaların etkisiyle parçalanma yeteneğine sahip olan madde veya nesnedir.

Biodegradable (English)

A substance or an object,capable of decaying through the action of living organisms.

Biologisch Abbaubar (Deutsch)

Eine Substanz oder ein Objekt, das durch den Einfluss lebender Organismen zerfallen kann.

Zusammenhängende Begriffsgruppe/Gruppen:

ÖKOLOGISCH

Quelle:
www.dictionary.com/browse/b...