Tehlikeli Atıklar (Türkçe)

Zehirli, tutuşabilir, aşındırıcı veya reaktif olarak tanımlanabilen işletmeler ve endüstriyel tesisler tarafından sıklıkla büyük miktarlarda üretilen atıklardır.

Hazardous Wastes (English)

Waste that is often produced in large quantities by businesses and industrial facilities that can be defined as toxic, ignitable, corrosive, or reactive.

Gefährliche Abfälle (pl) (Deutsch)

Abfälle, die oft in großen Mengen von Unternehmen und Industrieanlagen produziert werden und als giftig, entzündlich, ätzend oder reaktiv definiert werden können.

Related Concepts:
Hazardous Waste (Tehlikeli Atıklar), Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı ve Bertaraf Edilmesine İlişkin Basel Sözleşmesi) Dangerous Goods (Tehlikeli Maddeler) Biohazardous Waste (Biyolojik Tehlikeli Atıklar)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.iavm.org/sites/default/...