Measurable, Reportable and Verifiable (MRV)

Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir (Türkçe)

İklim değişikliği ortamında imkanlar dahilinde daha fazla şeffaflığı destekleyen bir süreç/anlayıştır.

Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) (English)

A process/concept that potentially supports greater transparency in the climate change regime.

Messbar, Meldepflichtig und Überprüfbar (Deutsch)

Ein Prozess/Konzept, das möglicherweise mehr Transparenz im Klimawandel-Regime unterstützt.

Related Concepts:
Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) (Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir), Integrated Reporting (IR) (Entegre Raporlama ), International Integrated Reporting Council (IIRC) (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi ) Global Reporting Initiative (GRI) (Küresel Raporlama İnisiyatifi ), International Financial Reporting Standarts (IFRS) (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), International Sustainability Standards Board (ISSB) (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC GOVERNANCE

Source:
unfccc.int/process-and-meet...