Atıktan Enerji (Türkçe)

Atıkların yakıldığı veya başka bir şekilde buhar veya elektriğe dönüştürüldüğü ve yanma işlemi yoluyla ısı, ışık veya güç üretmek için kullanıldığı bir geri kazanım işlemidir.

Waste-to-Energy (English)

A recovery process in which waste is incinerated or otherwise turned into steam or electricity, and used to generate heat, light or power through the process of combustion.

Energie aus Abfall (-e) (Deutsch)

Ein Gewinnungsprozess, bei dem Abfall verbrannt oder andernfalls in Dampf oder Elektrizität umgewandelt und durch den Verbrennungsprozess zur Erzeugung von Wärme, Licht oder Strom verwendet wird.

Related Concepts:
Waste-to-Energy (Atıktan Enerji ), Waste Diversion (Atık Yönlendirme ), Waste Disposal (Atık Bertarafı), Waste Assessment (Atık Değerlendirmesi), Waste Plan (Atık Planı) Waste Management (Atık Yönetimi) Waste Reduction Policy (Atık Azaltma Politikası), Biodegradable Waste (Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık) Recyclable Waste (Geri Dönüştürülebilir Atık) Residual Waste (Artık Atık) Residual-Special Waste (Artık-Özel Atık) Toxic and Hazardous Waste (Zehirli ve Tehlikeli Atık) Zero Waste (Sıfır Atık), Waste Stream (Atık Akışı) Waste Neutral (Nötr Atık)

Linked Concept Group/Groups:

ENVIRONMENTAL ECONOMIC

Source:
www.gdrc.org/uem/waste/swm-...