Etki Yatırımı (Türkçe)

Finansal kazançların yanı sıra belirli, yararlı, sosyal veya çevresel etkileri ortaya çıkarmayı hedefleyen bir yatırım stratejisidir.

Impact Investing (English)

An investment strategy that aims to generate specific beneficial social or environmental effects in addition to financial gains.

Impact Investing (-s) (Deutsch)

Eine Investitionsstrategie, die danach strebt, neben finanziellen Gewinnen auch spezifische positive soziale oder ökologische Effekte zu entwickeln.

Açıklama:

Sürdürülebilirlik konusunun gittikçe önem kazanmasıyla, 2007 yılından sonra ön plana çıkan bir kavramdır. Etki yatırımı ekonomik yatırımlara ek olarak sosyal ve çevre getirisi olan bir yatırım stratejisidir. Etki yatırımın ana özelliği; çevre dostu genel ilkelerin yanında, toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne ölçülebilir doğrudan katkı sağlamayı hedeflemesidir. Mal ve hizmet üretiminin her alanında kullanılmaktadır. Birçok finans kuruluşu çevresel ve sosyal hedeflere yönelik, sorumlu yatırımcılara özel fonlar da sunmaktadırlar (daha iyi arıtma teknolojisi, daha iyi enerji kullanımı vb.).

İlgili Kavramlar:
Etki Yatırımı (Impact Investing), Sorumlu Yatırım İlkeleri (Principles for Responsible Investment (PRI)), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment (ERA)), Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Environmental Impact Assessment (EIA)), Sosyal Sorumlu Yatırım (Socially Responsible Investment (SRI))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL

Kaynak:
www.investopedia.com/terms/...