Girdi-Çıktı Analizi (Türkçe)

Mevcut, önerilen veya beklenen bir ticari faaliyetin, kararın veya olayın ekonomi üzerindeki etkilerini ölçmek için kullanılan ekonomik bir araçtır.

Input-Output Analysis (English)

An economic tool used to measure the impacts of an existing, proposed, or anticipated business operation, decision, or event on the economy.

Input-Output-Analyse (-e) (Deutsch)

Ein wirtschaftliches Verfahren, das verwendet wird, um die Auswirkungen einer bestehenden, geplanten oder erwarteten Geschäftstätigkeit, einer Entscheidung oder eines Ereignisses auf die Wirtschaft zu messen.

Açıklama:

Girdi-çıktı analizi; makro veya mikro ölçekte bir ekonomik yapıda arz-talep ilişkisi içinde ortaya çıkan etkileşimleri gösteren bir değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemde; girdi-çıktı tablolarından yararlanılır. Girdi-çıktı analizi ile, ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı ilişkiler, bağımlılıklar incelenir. Etkinlik ve verimlilik değerlendirmesi yapılır.

İlgili Kavramlar:
Girdi Çıktı Analizi (Input-Output Analysis) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Döngüsellik (Circularity), Eko Etkinlik Analizi (Eco Efficiency Analysis)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...