Adil Geçiş Mekanizması (Türkçe)

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın finans bileşeni olan ve Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı'nın bir parçası olan, fosil yakıtlara bağımlı bölgelerin sürdürülebilir ekonomiye geçişinin ekonomik ve sosyal etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olmayı amaçlayan mekanizmadır.

Just Transition Mechanism (English)

The Mechanism which is a part of the Sustainable Europe Investment Plan, the finance component of the European Green Deal and aiming to help regions that are the most reliant on fossil fuels cope with the economic and social impacts of the transition to a sustainable economy.

Gerechter Übergangsmechanismus (-r) (Deutsch)

Der Mechanismus ist Teil des Investitionsplans für ein umweltverträgliches Europa, der Finanzbestandteil des europäischen Grünen Deals, und soll Regionen helfen, die am stärksten von fossilen Brennstoffen abhängig sind, um die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu bewältigen

Açıklama:

Mekanizma, Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planı'nın önemli bir bileşenidir. AB'nde fosil yakıtlara bağımlı olan bölgeler, sürdürülebilir ekonomik yapıya geçişte, yaşanabilecek ekonomik ve sosyal etkilerle başa çıkabilmek için finansal desteğe ihtiyaç duyarlar. Mekanizma kömür, linyit, turba ve petrol şist üretimini ve kullanımını aşamalı olarak bırakmak veya karbon yoğun endüstrilerini dönüştürmek durumunda olan ülkelere ve bölgelere odaklanmıştır. Mekanizma kapsamında yatırımlar, yeni kabul edilen sınıflandırma kullanılarak değerlendirilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Mekanizma üç farklı uygulama aracından oluşur. 1) Adil Geçiş Fonu (JTF) , 2) "InvestEU" kapsamında adil geçiş planı, 3) Kamu sektörü kredi imkanıdır.

İlgili Kavramlar:
Adil Geçiş Mekanizması (Just Transition Mechanism), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), AB Taksonomisi (EU Taxonomy), Adil Geçiş Fonu (Just Transition Fund) Adil Geçiş Planı (Just Transition Scheme) Kamu Sektörü Kredi İmkanı (Public Sector Loan Facility)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
wecoop.eu/glossary/green-deal/