Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir

Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir (Türkçe)

İklim değişikliği ortamında imkanlar dahilinde daha fazla şeffaflığı destekleyen bir süreç/anlayıştır.

Measurable, Reportable and Verifiable (MRV) (English)

A process/concept that potentially supports greater transparency in the climate change regime.

Messbar, Meldepflichtig und Überprüfbar (Deutsch)

Ein Prozess/Konzept, das möglicherweise mehr Transparenz im Klimawandel-Regime unterstützt.

Açıklama:

2007 yılı Bali Eylem Planı “ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir” (MRV) kavramının altını önemle çizmiştir. Burada İklim değişikliğinin ciddi bir şekilde ele alınması ve bunun için ulusal ve uluslararası somut eylemlerin gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle ülkelerin sera gazı (GHG) emisyonlarını ölçmede, raporlamada ve doğrulamada ve sera gazı azaltım eylemlerinin, taahhütlerinin ne derece gerçekleştirildiğinin belirlemesinde ortak bir yol oluşturulması için MRV önem taşımakta ve tüm çevre eylem planlarının odağında bulunmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Ölçülebilir, Raporlanabilir ve Doğrulanabilir (Measurable, Reportable and Verifiable (MRV)), Entegre Raporlama (Integrated Reporting (IR)), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council (IIRC)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standarts (IFRS)), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (ISSB))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...