AB'nin Yenileme Dalgası Stratejisi

AB'nin Yenileme Dalgası Stratejisi (Türkçe)

Avrupa için bir yenileme dalgasını tetikleyecek, enerji ve kaynak açısından verimli yenilemenin önünde uzun süredir var olan engelleri ortadan kaldıracak, kamuya ait ve daha az verimli binalardan başlayarak sürekli şekilde yeni yatırımı destekleyecek, dijitalleşmeyi teşvik edecek ve tedarik zincirindeki yenileme boyunca istihdam ve büyüme fırsatları yaratacak bir stratejidir. .

Renovation Wave Strategy of EU (English)

A strategy to trigger a Renovation Wave for Europe, breaking down long-standing barriers to energy and resource-efficient renovation, supporting fresh investment over a sustained period starting from public and less efficient buildings, spurring digitalisation and creating employment and growth opportunities across the renovation supply chain.

Strategie für die Renovierungswelle der EU (-e) (Deutsch)

Eine Strategie, um eine Renovierungswelle für Europa auszulösen, langdauernde Hindernisse für energie- und ressourceneffiziente Renovierungen zu beseitigen, neue Investitionen über einen längeren Zeitraum, beginnend von öffentlichen und weniger effizienten Gebäuden, zu unterstützen, die Digitalisierung beschleunigen und Beschäftigungs- und Wachstumsmöglichkeiten rund um die Renovierungslieferketten zu schaffen.

Açıklama:

Strateji, binaların enerji performansını iyileştirmeyi amaçlar. Mevcut binalarda yaşam kalitesini artırmak, Avrupa'nın sera gazı emisyonlarını azaltmak, dijitalleşmeyi teşvik etmek, malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü iyileştirmek için uygulamaya konmuştur. Müdahale alanları; 1) Kamu, özel mülk sahipleri ve kiracıların tadilat yapmaları için bilginin, mevzuata uygunluk değerlendirmelerinin ve teşviklerin güçlendirilmesi, 2) Yeterli ve iyi hedeflenmiş finansman sağlanması, 3) Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması, 4) Akıllı binalar için kapsamlı ve entegre yenileme müdahale planları hazırlanmasının teşvik edilmesi, yenilenebilir enerjinin entegrasyonu ve gerçek enerji tüketiminin ölçülmesi, 5) İnşaat ekosisteminde, döngüsel çözümler, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve yeniden kullanım ve doğa temelli çözümlerin entegrasyonuna dayalı sürdürülebilir yenileme yapılması, 6) Yenilemenin, enerji yoksulluğunu ele almak ve engelliler ve yaşlılar da dahil, tüm haneler için sağlıklı konutlara erişim için bir kaldıraç olarak kullanılması, 7) Mevzuat düzenlemesi yoluyla, konutlarda tüketilen enerjinin %80' inden sorumlu olan ısıtma ve soğutma sisteminin karbondan arındırılmasının teşvik edilmesi, ekotasarım yaklaşımının benimsenmesi ve etiketleme önlemlerinin desteklenmesidir.

İlgili Kavramlar:
AB'nin Yenileme Dalgası Stratejisi (Renovation Wave Strategy of EU), AB Sürdürülebilir Ürünler Stratejisi (EU Strategy for Sustainable Products) Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance) Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Sıfır Kirlilik Eylem Planı (Zero Pollution Action Plan), Avrupa Sanayi Stratejisi (European Industrial Strategy) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Döngüsellik (Circularity), Eko Etiket (Eco Label), Ecotasarım (Ecodesign)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
ec.europa.eu/commission/pre...