Sürdürülebilir Finans Raporlama Regülasyonu 

Sürdürülebilir Finans Raporlama Regülasyonu  (Türkçe)

Varlık yöneticileri ve diğer finansal piyasa katılımcıları için zorunlu ESG açıklama yükümlülükleri getiren AB Yönetmeliğidir.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) (English)

The EU Regulation which imposes mandatory ESG disclosure obligations for asset managers and other financial markets participants.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (pl) (Deutsch)

Die EU-Verordnung, die verbindliche ESG-Offenlegungspflichten für Vermögensverwalter und andere Finanzmarktteilnehmer einführt.

Açıklama:

AB'nde finansal piyasa katılımcılarının sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri açıklarken kullanacakları bilgilerin teknik çerçevesini belirleyen kurallar ilk kez 10.03.2021 tarihinde uygulamaya girmiştir. AB Komisyonu, uygulamayı; Sürdürülebilir Finans Eylem Planı'ndan kaynaklanan yasal önlemler paketinin bir parçası olarak, Taksonomi Yönetmeliği ve Düşük Karbon Ölçütleri Yönetmeliği ile birlikte açıklanmıştır. Düzenleme; sürdürülebilirlik riskleriyle ilgili şeffaflık, yatırım süreçlerinde olumsuz sürdürülebilirlik etkilerinin dikkate alınması ve finansal ürünlerin sürdürülebilirlik ile ilgili özellikleri konularında açıklanması gereken bilgiler için, genellik prensibiyle uygulanacak standart kuralları belirlemektedir. AB Komisyonu 6 Nisan 2022 tarihinde, bu kapsama giren açıklama ve duyuruların daha detaylı ve nitelikli yapılması zorunluluğunu getiren bir düzenleme daha yapmıştır. Bu son düzenlemenin; AB Parlamentosu ve Konseyi tarafından uygun bulunmasını takiben, 01.01.2023 tarihinde uygulamaya girmesi beklenmektedir.

İlgili Kavramlar:
Sürdürülebilir Yatırım (Sustainable Investment) Mali Hizmetler Sektörü (Financial Services Sector) AB Sürdürülebilir Finansman Eylem Planı (EU Action Plan on Sustainable Finance) AB Yeşil Tahvil Standardları (EU Green Bond Standards) Sürdürülebilirlik Kıyaslamaları (Sustainability Benchmarks) Sürdürülebilir Büyüme (Sustainable Growht) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)), Finansal Olmayan Raporlamalar Yönergesi (Non-Financial Reporting Directive (NFRD)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), AB Sürdürülebilir Raporlama Standartları (EU Sustainable Reporting Standards) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
finance.ec.europa.eu/sustai...