Atık Değerlendirmesi (Türkçe)

Atık değerlendirmesi; bir tesiste üretilen atıkları satın alma ve yönetim uygulamalarını tanımlar, mevcut atık azaltma uygulamalarını inceler ve etkinliklerini değerlendirir ve atık azaltma çabalarının en etkili olacağı alanları ve malzemeleri belirler.

Waste Assessment (English)

A waste assessment identifies waste generated at a facility, and purchasing and management practices, examines current waste reduction practices and assesses their effectiveness, and identifies the areas and materials in which waste reduction efforts will be the most effective.

Abfallbewertung (-e) (Deutsch)

Eine Abfallbewertung identifiziert den in einer Anlage erzeugten Abfall sowie Einkaufs- und Managementtätigkeit; untersucht aktuelle Verfahren zur Abfallreduzierung und bewertet ihre Effektivität; und identifiziert die Bereiche und Materialien, in denen die Bemühungen zur Abfallreduzierung am effektivsten sind.

Açıklama:

Atık değerlendirmesi süreci, incelenen yerleşkede üretilen atık miktarı ve türleri hakkında önemli verileri toplamak için önemli bir fırsat sağlar. Bu bilgiler daha sonra atık yönetimi ve önleme politikalarını belirlemek için kullanılabilir. Atık değerlendirmesi sayesinde; 1)Yerel geri dönüşüm / malzeme geri kazanım tesislerinin boyutu belirlenebilir, tasarımı yapılabilir, 2) Organik atıkların en iyi şekilde nasıl yönetileceği ve kompostlamanın ne şekilde teşvik edileceği belirlenir. 3) Atıkların ne sıklıkla ve hangi yöntemlerle toplanması gerektiği tespit edilebilir, 4) Atık ve kirlilik sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için ilgili paydaşlar bir araya getirilebilir, 5) Daha iyi anlaşılabilmesi için sorunun görselleştirilmesi sağlanabilir, 6) İsrafı azaltmak ve önlemek için, paydaşların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi planlanabilir.

İlgili Kavramlar:
Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Sıfır Atık (Zero Waste), Atık Akışı (Waste Stream) Nötr Atık (Waste Neutral)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...