Atıktan Enerji (Türkçe)

Atıkların yakıldığı veya başka bir şekilde buhar veya elektriğe dönüştürüldüğü ve yanma işlemi yoluyla ısı, ışık veya güç üretmek için kullanıldığı bir geri kazanım işlemidir.

Waste-to-Energy (English)

A recovery process in which waste is incinerated or otherwise turned into steam or electricity, and used to generate heat, light or power through the process of combustion.

Energie aus Abfall (-e) (Deutsch)

Ein Gewinnungsprozess, bei dem Abfall verbrannt oder andernfalls in Dampf oder Elektrizität umgewandelt und durch den Verbrennungsprozess zur Erzeugung von Wärme, Licht oder Strom verwendet wird.

Açıklama:

Atıktan enerji üreten tesisler; enerji üretmek için işlenmiş veya ham haldeki katı atık malzemeleri kullanmaktadır. Bir bölgede ısınma veya endüstriyel kullanım için buhar üreten, yakma fırınları kanalıyla elektrik üreten veya çöp gazını elektriğe dönüştüren tesisleri kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Atıktan Enerji (Waste-to-Energy), Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Sıfır Atık (Zero Waste), Atık Akışı (Waste Stream) Nötr Atık (Waste Neutral)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.gdrc.org/uem/waste/swm-...