Atık Azaltma Politikası

Atık Azaltma Politikası (Türkçe)

1) Kuruluşun kaynak azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümü kullanarak atık bertarafını en aza indirme taahhüdünü açıklayan beyanını, 2) Atık azaltma programının uygulanması için kuruluş içinde sorumluluk verilmesini, 3) Atık azaltmak için, atık azaltma programı kapsamında uygulanacak genel eylemlerin bir listesini, 4) Atık azaltma başarısını izlemek ve zaman içinde atık azaltma performansını iyileştirmek için, atık azaltma programındaki izleme ve gözden geçirme bileşenlerinin tanımını, içeren politikadır.

Waste Reduction Policy (English)

Policy includes; 1) A statement describing the organization’s commitment to minimize waste disposal by using source reduction, reuse and recycling , 2) An assignment of responsibility within the organization for implementation of waste reduction program, 3) A list of the general actions that will be implemented in the waste reduction program to reduce waste, 4) A description of the tracking and review components in the waste reduction program to monitor waste reduction success and improve waste reduction performance over time.

Abfallvermeidungsrichtlinien (pl) (Deutsch)

Richtlinien umfassen; 1) Eine Erklärung, die die Verpflichtung der Organisation beschreibt, die Abfallentsorgung durch Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling an der Quelle zu minimieren, 2) Eine Ernennung der Zuständigkeit innerhalb der Organisation für die Umsetzung des Abfallreduzierungsprogramms, 3) Eine Liste der allgemeinen Maßnahmen, die im Rahmen des Abfallreduzierungsprogramms zur Abfallreduzierung umgesetzt werden, 4) Eine Beschreibung der Verfolgungs- und Überprüfungskomponenten im Abfallreduzierungsprogramm, um den Erfolg der Abfallreduzierung zu überwachen und die Leistung der Abfallreduzierung im Laufe der Zeit zu verbessern.

Açıklama:

Atık azaltım politikası, atık yönetimi yaklaşımının dayandığı ana çerçeveyi oluşturur. Endüstriyel üretim bünyesinde, üretilen atıkların azaltılması, atığın kalitesinin artırılması, zararlarının en aza indirgenmesi, geri dönüşümün, yeniden kullanımın ve geri kazanımın sağlanması bu politika kapsamına girmektedir. Atık azaltma yöntemleri ile amaçlanan; yeniden kullanım veya ürün yaşam süresini uzatma ve insan, sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Atıklar ortaya çıkmadan, bir planlama dahilinde atığın azaltılmasını sağlayacak tekniklerin ve araçların devreye alınması gereklidir. Bu kapsamda, sırasıyla; envanter yönetim ve kontrolü, süreç yönetimi ve kontrolü, atık oluşturabilecek ürün miktarının azaltılması, çevre dostu malzemelerin ve üretim tekniklerinin, girdilerin sürece dahil edilmesi gerekmektedir.

İlgili Kavramlar:
Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy), Atık Yönlendirme (Waste Diversion), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Planı (Waste Plan) Atık Yönetimi (Waste Management) Biyolojik Olarak Parçalanabilir Atık (Biodegradable Waste) Geri Dönüştürülebilir Atık (Recyclable Waste) Artık Atık (Residual Waste) Artık-Özel Atık (Residual-Special Waste) Zehirli ve Tehlikeli Atık (Toxic and Hazardous Waste) Atık Akışı (Waste Stream) Nötr Atık (Waste Neutral), Döngüsellik (Circularity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...