Sıfır Kirlilik Eylem Planı (Türkçe)

Sıfır Kirlilik Eylem Planı, gezegenin gelişebileceği sınırları dikkate alarak, 2050'ye giden yolda bir dönüm noktası olarak, 2030'a kadar, hava, su ve toprak kirliliğinin insan sağlığına veya doğal ekosistemlere zararlı olarak kabul edilmeyen seviyelere indirilmesi için hedefler belirlemiştir.

Zero Pollution Action Plan (English)

The Zero Pollution Action Plan sets out targets for 2030 as a milestone along the way to 2050, by which time air, water and soil pollution should be reduced to levels no longer considered harmful to human health or natural ecosystems, while respecting the boundaries within which the planet can thrive.

Null-Schadstoff-Aktionsplan (-r) (Deutsch)

Der Null-Schadstoff-Aktionsplan setzt Ziele für 2030 als Meilenstein auf dem Weg bis 2050, bis zu dem die Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung auf ein Niveau reduziert werden soll, das nicht mehr für die menschliche Gesundheit oder natürliche Ökosysteme als schädlich angesehen wird, wobei die Grenzen geachtet werden, innerhalb derer unser Planet sich entwickeln kann.

Açıklama:

12 Mayıs 2021'de Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın önemli bir çıktısı olan "Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirliliğe Doğru" AB Eylem Planını kabul etmiş ve Sıfır Kirlilik Paydaş Platformu oluşturulmuştur. Bu çerçevede, kirliliği kaynağında azaltmayı hızlandırmak için atılacak adımlar 2030 hedeflerine dönüştürülmüştür. Bunlar; 1) Hava kirliliğinden kaynaklanan erken ölümlerin sayısını %55 oranında azaltmak için hava kalitesinin iyileştirilmesi, 2) Atıkları, denizdeki plastik çöpleri %50 ve çevreye salınan mikroplastikleri %30 azaltarak su kalitesinin iyileştirilmesi, 3) Besin kayıplarını ve kimyasal pestisit kullanımını %50 azaltarak toprak kalitesinin iyileştirilmesi, 4) Biyolojik çeşitliliği tehdit eden hava kirliliği ekosistemlerinin %25 oranında azaltılması, 5) Ulaşım gürültüsünden kaynaklanan rahatsızlıkların %30 oranında azaltılması, 6) Atık üretiminin ve belediye atıklarının önemli ölçüde azaltılmasıdır. AB Sıfır Kirlilik Eylem Planı; ilgili tüm AB politikalarında kirliliğin önlenmesini ana unsur haline getirmek, ilgili AB mevzuatının uygulanmasını hızlandırmak ve olası boşlukları gidermek için yol gösterici bir pusula niteliğindedir.

İlgili Kavramlar:
Sıfır Kirlilik Eylem Planı (Zero Pollution Action Plan), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Sıfır Atık (Zero Waste), AB'nin Yenileme Dalgası Stratejisi (Renovation Wave Strategy of EU), AB Sürdürülebilir Ürünler Stratejisi (EU Strategy for Sustainable Products) Sürdürülebilir Finansman (Sustainable Finance) Avrupa Sanayi Stratejisi (European Industrial Strategy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
environment.ec.europa.eu/st...