Değer Zinciri Dışındaki Azaltma (Türkçe)

Bir şirketin değer zincirinin dışında kalan azaltma faaliyetleri veya yatırımlardır.

Beyond Value Chain Mitigation (BVCM) (English)

Mitigation action or investments that fall outside of a company's value chain.

Beyond Value Chain Mitigation (-e) (BVCM) (Deutsch)

Minderungshandlungen oder Investitionen, die außerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens liegen.

Açıklama:

Kavram, bir şirketin değer zinciri dışında kalan ve sera gazı emisyonlarını önleyen veya azaltan veya atmosferdeki sera gazlarını uzaklaştıran ve depolayan faaliyetleri içermektedir. Örnekler arasında; ülkelerin ulusal bazdaki katkılarını artırmayı amaçlayan faaliyetleri, REDD+ projeleri, karbon kredileri satın alımı, jeolojik karbon depolama, doğrudan hava yakalama, karbondioksit azaltımı teknolojilerine yatırımlar sayılabilir. Bu uygulamalar çoğunlukla, ormancılık, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, endüstriyel gazlar ve çöp gazı vb. alanlarda gündeme gelmektedir.

İlgili Kavramlar:
Değer Zinciri Dışındaki Azaltma (Beyond Value Chain Mitigation (BVCM)), Doğrudan Hava Tutma (Direct Air Capture (DAC)) Karbondioksit Giderme (Carbon Dioxide Removal (CDR)), Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...