Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Türkçe)

Bir ekonomik faaliyetin çevre üzerindeki sonuçlarını belirleme, değerlendirme ve uygun olduğunda,bu sonuçları hafifletme sürecidir.

Environmental Impact Assessment (EIA) (English)

The process of identifying and evaluating the consequences of one economic activity on the environment and, when appropriate, mitigating those consequences.

Umweltverträglichkeitsprüfung (-e) (Deutsch)

Der Prozess der Identifizierung und Bewertung der Konsequenzen einer wirtschaftlichen Tätigkeit auf die Umwelt und gegebenenfalls der Minderung dieser Konsequenzen.

Açıklama:

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi, ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için, alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar çevresel etki değerlendirmesi ile hayata geçirilebilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Environmental Impact Assessment (EIA)), Çevre Mevzuatı (Environmental Legislation) Enerji Performans Puanı (Energy Performance Score) Çevresel Performans Göstergeleri (Environmental Performance Indicators)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...