Çevresel Performans Göstergeleri (Türkçe)

Ürünlerin veya süreçlerin, ekosistemler, toprak, hava ve su ekosistemlerini de içerecek şekilde, canlı ve cansız doğal sistemler üzerindeki etkilerini tanımlayan göstergelerdir.

Environmental Performance Indicators (English)

Indicators that describe products’ or processes’ impacts on living and non-living natural systems, including ecosystems, land, air and water.

Umweltkennzahlen (pl) (Deutsch)

Messgrössen, die die Auswirkungen von Produkten oder Prozessen auf lebende und nicht lebende natürliche Systeme, einschließlich Ökosysteme, Land, Luft und Wasser, beschreiben.

Açıklama:

Bir makine üreticisi hammaddeleri ne derece verimli kullanabiliyor? Bir kimya işletmesi doğayı ne kadar az kirletiyor? Tedarik zincirinde enerji tasarrufu ne miktarda yapılıyor? Müşterilerin ve nihai kullanıcıların bu gibi sorularına cevap verebilmek için, küresel bazda kabul görmüş çevre performans göstergelerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Esasen, müşterilerin dışında da bu göstergeler işletmenin çevre yönetim sistemlerinin planlama, uygulama, kontrol ve raporlama çalışmalarının sağlıklı şekilde yapılması için gereklidir.

İlgili Kavramlar:
Çevresel Performans Göstergeleri (Environmental Performance Indicators), Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration (EPD)), Çevre Yönetim ve Denetleme Programı (Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...