Orman, Toprak ve Tarım Emisyonları

Orman, Toprak ve Tarım Emisyonları (Türkçe)

Ormancılık, toprak kullanımı ve tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarıdır.

Forests, Land and Agriculture (FLAG) Emissions (English)

GHG emissions from forestry, land use and agriculture.

Emissionen aus Wäldern, Land und Landwirtschaft (pl.) (Deutsch)

THG-Emissionen aus Forstwirtschaft, Landnutzung und Landwirtschaft.

Açıklama:

İklim değişikliğine neden olan FLAG emisyonlarının temel kaynaklarına örnek olarak; ormansızlaştırma, orman ve yeşil alan yangınları, "enterik fermantasyon", gübreler, gübre yönetimi ve pirinç ekimi verilebilir. Hayvancılık faaliyetlerinde ortaya çıkan hayvan kaynaklı metan gazı karbondioksitten 25 kat; tarımda kullanılan azot katkılı ve doğal gübrelerin toprakla temasında ortaya çıkan azot oksit gazlar ise karbondioksitten 300 kat daha fazla iklim için zararlıdır. Bu nedenle , birçok ülke sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için ekolojik tarım politikalarına ve orman ve yeşil alanların muhafaza edilmesine öncelik vermektedir. Kapsama giren emisyonları azaltmak ve yeniden ağaçlandırma gibi faaliyetler yoluyla araziyle ilgili karbon yutaklarını artırmak; iklim değişikliğini azaltmak için önemli adımlardır.

İlgili Kavramlar:
Orman, Toprak ve Tarım Emisyonları (Forests, Land and Agriculture, FLAG Emissions), Ekosistem (Ecosytem), Sürdürülebilir Tüketim (Sustainable Consumption), Sürdürülebilir Tarım (Sustainable Agriculture) Sürdürülebilir Hayvancılık Sistemleri (Sustainable Livestock Systems) Sürdürülebilir Ormancılık (Sustainable Forestry) Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımları (Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)) Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land-use, Land-use Change and Forestry, LULUCF)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...