Küresel Raporlama İnisiyatifi

Küresel Raporlama İnisiyatifi (Türkçe)

İşletmelere ve diğer kuruluşlara, etkilerinin sorumluluğunu almalarına ve küresel ortak bir dil sağlayarak bu etkileri iletmelerine yardımcı olan, bağımsız, uluslararası bir kurumdur. Kurum, sürdürülebilirlik raporlaması için en yaygın kullanılan standartları - GRI Standartlarını - sağlamaktadır.

Global Reporting Initiative (GRI) (English)

Independent, international organization that helps businesses and other organizations take responsibility for their impacts, by providing them with the global common language to communicate those impacts.The Institution provides the most widely used standards for sustainability reporting – the GRI Standards.

Global Reporting Initiative (-e) (Deutsch)

Unabhängige, internationale Organisation, die Unternehmen und anderen Organisationen hilft, Verantwortung für ihre Belastungen zu übernehmen, indem sie ihnen eine globale gemeinsame Sprache zur Verfügung stellt, um diese Belastungen zu übermitteln. Die Institution stellt die am weitesten verbreiteten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung bereit – die GRI-Standards.

Açıklama:

1997 yılında Boston'da Çevreye Duyarlı Ekonomiler Koalisyonu ve BM Çevre Programı desteğiyle, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulmuştur. Çeşitli hükümetler, işletmeler, vakıflar ve organizasyonlar tarafından desteklenmektedir. Öncelikli hedefi; küresel bazda belirlenen standartlarla, sürdürülebilirlik raporlamalarının gönüllülük kapsamında devamlı geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu raporlamalarla, işletmelerin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetsel boyutlu bilgileri daha şeffaf açıklamalarına yardımcı olmak ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amaçlanmaktadır. Kuruluşun Merkezi 2016'da, Amsterdam, Hollanda'ya taşınmıştır.

İlgili Kavramlar:
Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (GRI Sustainability Reporting Standards) Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Çevreye Duyarlı Ekonomiler Koalisyonu (Coalition of Environmentally Responsible Economies (CERES)) BM Çevre Programı (UNEP) (UN Environment Programme (UNEP)), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalreporting.org/abo...